POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KRESLARSKI-SKLEP.PL

1. Administratorem danych osobowych w sklepie inernetowym www.epiora.pl jest firma Holimex sp.z o. o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 17/4, 61-838 Poznań, NIP 7780047600, REGON: 630528555 zwany dalej Administratorem.

2. Dane osobowe Kupującego udostępnione Administratorowi następuje w sposób dobrowolny, będąc wyłączną samodzielną decyzją Kupującego.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w zgodzie z przepisami:

1) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3) rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:
1) nazwisko i imiona;
2) numer ewidencyjny NIP,
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) adresy elektroniczne

6. W związku z realizacją umów lub innych czynności prawnych z, Administrator może przetwarzać inne dane konieczne w związku z charakterem świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

7. Administrator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych z związku z realizacją zamówień danych osobowych.

8. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej spółki i nie są one przekazywane podmiotom trzecim. Wszystko następuje z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

9. Kupującemu przysługuje prawo do nieodpłatnego:
1) wglądu do swoich danych,
2) poprawienia, zmiany ich treści,
3) żądania wykreślenia danych i zaprzestania ich przetwarzania, które to żądania należy zgłosić Administratorowi.

10. Każda forma korzystania ze sklepu internetowego skutkuje zapisywaniem się w pamięci urządzenia z którego korzysta tzw. plików cookies, zawierających niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu.

 11. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, którą to musi wyrazić przy pierwszym otwarciu strony startowej Sklepu.

12. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji dostępnych w ustawieniach przeglądarki z której korzystał na urządzeniu na którym nastąpiło otwarcie strony internetowej Sklepu.

13. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.

15. Administrator nie wykorzystuje plików cookies do:
1) Identyfikacji Kupujących,
2) Ustalenia ich tożsamości,
3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących

16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) Realizacji zamówień

1) Optymalizacji działania sklepu internetowego

2) Dostosowanie go do preferencji Użytkownika

3) Tworzenia anonimowych statystyk w celu analizy struktury sprzedaży   

17. Piliki Cookies wykorzystywane w sklepie mają charakter:
1) Tymczasowy (usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu),
2) Trwały (pozostają w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są wykorzystywane zawsze w przypadku odwiedzin Sklepu przez Kupującego).